Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Tím zelené obstarávanie

JUDr. Tomáš Slávik

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Hlavný cieľ v projekte:

Mojim cieľom v projekte je verejným obstarávateľom/obstarávateľom priblížiť čo najzrozumiteľnejším spôsobom environmentálne charakteristiky jednotlivých produktových skupín, zákonné možnosti aplikácie v procese verejného obstarávania, potrebu dialógu s trhom a príklady dobrej praxe zo zahraničia ako zdroj ďalšej inšpirácie.

Ing. Adriana Gajdošíková

Odbor: Inštitút verejného obstarávania
Oddelenie: Oddelenie riadenia profesionalizácie
Štúdium: Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta

Hlavný cieľ v projekte:

Mojim cieľom v tomto projekte je zvýšiť povedomie verejných obstarávateľov o možnostiach uplatnenia environmentálnych kritérií vo verejnom obstarávaní, ktoré v konečnom dôsledku prinesú „ovocie“ v oblasti životného prostredia našim deťom a ďalším generáciám. Podstatné je pre mňa, aby verejní obstarávatelia na základe našich metodických a vzdelávacích postupov pochopili princípy zeleného verejného obstarávania a reálne využívanie týchto princípov sa stalo prirodzenou súčasťou verejného obstarávania na Slovensku.

Ing. Marek Gavorník

Odbor: Inštitút verejného obstarávania
Oddelenie: Oddelenie metodiky
Štúdium: Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta

Hlavný cieľ v projekte:

Mojim cieľom v projekte je verejným obstarávateľom/obstarávateľom čo najzrozumiteľnejším spôsobom priblížiť princípy zeleného (udržateľného) verejného obstarávania, ktoré bude v budúcnosti pre celú spoločnosť zohrávať významnú rolu vzhľadom na neustále sa zvyšujúci objem environmentálnych záťaží, ktoré je a bude potrebné v zásadnej miere redukovať.

Tím Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní

JUDr. Katarína Pavelková

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

Hlavný cieľ v projekte:

Mojim hlavným cieľom v projekte je pripraviť pre subjekty, ktoré participujú vo verejnom obstarávaní také nástroje a dokumenty, ktoré ich motivujú aplikovať sociálny aspekt v čo najvyššej možnej miere, a nie len zákonom o verejnom obstarávaní stanovenej kvóte.

JUDr. Zuzana Ondzik Botková

Odbor: Inštitút verejného obstarávania
Oddelenie: Oddelenie metodiky
Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Hlavný cieľ v projekte:

Za môj hlavný cieľ v projekte považujem snahu podporiť a uľahčiť verejným obstarávateľom a obstarávateľom uplatňovať sociálny aspekt v praxi, a tým aj zlepšiť možnosť uplatnenia cieľových skupín na trhu práce.

Mgr. Zuzana Jurčáková

Odbor: Inštitút verejného obstarávania
Oddelenie: Oddelenie vzdelávania
Štúdium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie

Hlavný cieľ v projekte:

Za svoj osobný cieľ v rámci tohto projektu si dávam najmä zodpovedný a aktívny prístup ku všetkým činnostiam a aktivitám, ktoré uľahčia verejným obstarávateľom využívanie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a prispejú tým k naplneniu jeho primárneho cieľa -  tvorbe pozitívneho vplyvu pre našu spoločnosť.

Tím Verejné obstarávanie inovatívnych riešení

Mgr. Michal Machút

Odbor: Odbor dohľadu
Oddelenie: Oddelenie štrukturálnych fondov a európskej agendy
Štúdium: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Hlavný cieľ v projekte:

Mojim cieľom v národnom projekte je propagácia možností verejného obstarávania inovatívnych riešení prostredníctvom tvorby dokumentov, ktoré prispejú k ďalšiemu zlepšeniu prostredia v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.