Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa.

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Miesto realizácie projektu: celé územie SR
Výška poskytnutého NFP: 1 814 110,60 €
Obdobie realizácie projektu: marec 2020 – február 2023
Kód projektu: 314011AKX6
Zmluva: CRZ

Stručný opis projektu:                                                     

Verejné obstarávanie sa, ako každý živý systém, vyvíja a prechádza rôznymi zmenami. Neustálym rozširovaním možností, postupov a prístupov k procesom verejného obstarávania sa prirodzene zvyšujú aj nároky na kvalitu, efektívnosť a priebeh verejného obstarávania, resp. jeho výsledok. Zároveň sa zvyšuje nárok aj na dohľad nad verejným obstarávaním, ktorý vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie.

Nakoľko verejné obstarávanie predstavuje jednu z priorít reformy verejnej správy, úrad, ako garant verejného obstarávania, sa prostredníctvom realizácie národného projektu zameral najmä na:

 • zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti v rámci procesov verejného obstarávania,
 • zjednocovanie rozhodovacej praxe,
 • podporu transparentnosti a odhaľovanie potenciálneho konfliktu záujmov,
 • napĺňanie tzv. vyšších spoločenských cieľov v oblastiach ochrany životného prostredia (zeleného verejného obstarávania), sociálnej politiky štátu (sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní) a podpory vedy a výskumu (verejné obstarávanie inovatívnych riešení),
 • zvyšovanie odborného povedomia a motivácie verejných obstarávateľov a obstarávateľov využívať strategické verejné obstarávanie.

V národnom projekte sa realizujú nasledujúce aktivity:

Aktivita č. 1 Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe

 • interné usmerňovanie zamestnancov odboru dohľadu prostredníctvom interných metodikov odboru dohľadu,
 • odhaľovanie potenciálneho konfliktu záujmov pomocou odborných nástrojov,
 • vydávanie koncepčných, analytických a metodických dokumentov o výklade zákona o verejnom obstarávaní a odhaľovaní konfliktu záujmov,
 • organizácia workshopov v predmetných témach,
 • zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov odboru dohľadu.

 Aktivita č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie

 • vydávanie koncepčných, analytických a metodických dokumentov podľa aktuálneho stavu rozpracovania príslušnej časti strategického verejného obstarávania v SR,
 • organizácia školení zameraných na jednotlivé časti strategického verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a odbornú verejnosť,
 • organizácia workshopov v predmetných témach,
 • publikovanie časopisu zameraného na strategické verejné obstarávanie,
 • organizácia networkingu s verejnými obstarávateľmi.

Úrad spolupracuje pri tvorbe vybraných výstupoch s medzinárodnou expertnou organizáciou OECD, ktorá disponuje najväčším celosvetovým know-how v oblasti verejného obstarávania a pracuje s verejnými obstarávateľmi po celom svete.