Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Príklady inovatívneho zmýšľania u verejných obstarávateľov

K potrebe inovatívneho štýlu obstarávania verejných obstarávateľov sme sa v rámci našich projektových výstupov viackrát vyjadrovali. Z tohto dôvodu sme sa preto rozhodli uviesť zopár kratších inšpiratívnych príbehov resp. situácií[1], kedy za dosiahnutím vytýčeného cieľa bolo nutné „siahnuť“ po inovatívnejšom verejnom obstarávaní.

Inovácie prispievajú k obmedzeniu používania automobilov subjektmi verejného sektora:

Platforma portugalského ministerstva zdravotníctva na spoločnú správu vozového parku. 

  • Prečo sa zvažovalo inovačné riešenie?

Portugalské ministerstvo zdravotníctva hľadalo spôsoby optimalizovania riadenia ciest, zníženia vplyvu na životné prostredie a celkových nákladov na vozový park využívaný všetkými útvarmi patriacimi pod ministerstvo a všetkými inštitúciami v rámci portugalského zdravotníctva.

  • Čo sa urobilo inak?

Namiesto toho, aby jednoducho nakúpilo nové vozidlá, ministerstvo zdravotníctva prehodnotilo spôsob možného využívania vozového parku. Plánovalo vytvoriť elektronickú platformu, kde by boli centralizované všetky informácie týkajúce sa využívania vozového parku. V roku 2017 externý dodávateľ vybraný prostredníctvom verejného obstarávania, v ktorom boli požadované výsledky vyjadrené vo forme funkčných požiadaviek, dodal Platformu ministerstva zdravotníctva na spoločnú správu vozového parku (GPFMS).

  • Aký bol výsledok?

Platforma umožní používateľom spoločne využívať všetky dostupné zdroje (vozidlá a cesty). Výsledkom bude zníženie počtu vozidiel, súvisiacich nákladov (napr. poistenie, náklady na pohonné hmoty a údržbu atď.) a vplyvu na životné prostredie. Poskytovať bude aj správy o využívaní zdrojov v reálnom čase s ukazovateľmi na zabezpečenie efektívneho, transparentného a starostlivého plánovania, riadenia a kontroly vozového parku.

Uvedené je navyše v súlade s cieľmi digitálnej a zelenej transformácie Komisie.

Inovácie reagujú na spoločenské zmeny:

Motivovať študentov, aby sa učili pomocou technológií.

  • Prečo sa zvažovalo inovačné riešenie?

Mnohé deti sa dnes zaujímajú viac o počítačové hry ako o matematiku alebo prírodné vedy. S klesajúcou ochotou študovať tieto „náročné“ predmety sa zvyšuje miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a vysokoškolského štúdia, čo má vplyv na šance ďalšej generácie Európanov nájsť si dobré zamestnanie v ekonomike, ktorá je čoraz viac zameraná na vedomosti.

  • Čo sa urobilo inak?

Školy z Halmstadu vo Švédsku, Viladecans v Španielsku, Magdeburgu v Nemecku a Konnevesi vo Fínsku sa v záujme riešenia tohto problému rozhodli uskutočniť verejné obstarávanie spoločne. Zadali zákazku v oblasti výskumu a vývoja siedmim inovačným dodávateľom a potom testovali a porovnávali riešenia, s ktorými títo dodávatelia prišli. Štyria z týchto siedmich dodávateľov to dotiahli do štádia vývoja prototypov a dvaja pokračovali ďalej a vyvinuli inovačné nástroje, ktoré školy zaviedli. Deťom na základných a stredných školách ponúkajú personalizovanejšie učenie podobné hre, ktoré vychádza z nepretržitého analyzovania vzorcov správania za pomoci umelej inteligencie.

  • Aký bol výsledok?

Účasť viac než 600 študentov a 45 učiteľov v štyroch krajinách potvrdila, že nové riešenia prispeli u 55 – 75 % študentov k zvýšeniu motivácie a úspešnejšiemu štúdiu matematiky, techniky, fyziky a chémie, ako aj k zvýšeniu pravdepodobnosti, že sa zamestnajú v týchto oblastiach. Riešenia sa medzitým predali do rôznych škôl. Napríklad škola Kuulamen koulu vo Fínsku potvrdila, že inovačné riešenia prispeli aj k skráteniu času, ktorý učitelia potrebujú na plánovanie a hodnotenie, o 30 – 40 % a k úspore nákladov na študijné materiály na školách (jedna licencia stojí desaťnásobne menej ako učebnice pre celú školu). Spoločnosť, ktorá poskytla riešenie vo Fínsku, medzitým takisto získala investície rizikového kapitálu a rozšírila svoje podnikanie aj na ďalšie trhové segmenty (odborná príprava zamestnancov v podnikoch).

Inovácie ako reakcia na problémy v oblasti životného prostredia:

Ochrana zásobovania vodou.

  • Prečo sa zvažovalo inovačné riešenie?

Zvyšková voda z výroby mincí v Rakúsku obsahovala chemikálie v množstvách presahujúcich zákonom povolené limity.

  • Čo sa urobilo inak?

Rakúska Federálna agentúra pre verejné obstarávanie začala trojfázový proces verejného obstarávania s cieľom nájsť inovačné riešenie pre Rakúsku mincovňu (subjekt zodpovedný za výrobu mincí). Potenciálni dodávatelia boli vyzvaní, aby poskytli informácie o preukázaných úspechoch v oblasti inovácií. Do zmluvných podmienok boli zahrnuté presné ciele pre čistenie vôd.

  • Aký bol výsledok?

Vybraný mechanizmus vákuového odparovania s jednoduchou inštaláciou filtruje celý rad častíc vrátane kovov, galvanických a fotografických zlúčenín, tlačiarenských farieb, farmaceutík a zložiek potravín, vďaka čomu je vhodný na použitie v rôznych priemyselných odvetviach. Spotreba sladkej vody rakúskej mincovne sa navyše znížila o 97 %, čím sa ušetria 4 milióny litrov vody za rok.


[1] Bližšie pozri OZNÁMENIE KOMISIE Usmernenie k inovačnému obstarávaniu V Bruseli 18. 6. 2021 C(2021) 4320 final