Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Rozhovory s odborníkmi : Zdenko Miko a Ján Šmelík

V rámci realizácie národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku Vám prinášame ďalší z rozhovorov s odborníkmi v téme zelené verejné obstarávanie, tentokrát s Ing. Zdenkom Mikom a Ing. Jánom Šmelíkom zo spoločnosti ENERGIA REAL. 

V roku 2020 vyhrali cenu ministra hospodárstva SR v súťaži o inovatívny čin roka v kategórii technologická inovácia. Ocenenie je výsledkom niekoľkoročného úsilia spoločnosti ENERGIA REAL hľadať energetické riešenia zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov. Spoločnosť sa špecializuje na vývoj a dodávku inovatívnych riešení určených na zabezpečenie tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody, vrátane rozšírenia o zachytávanie energií unikajúcich z vnútorného prostredia budov, akými sú napríklad odpadové teplo z kanalizácie a vetrací vzduch. Efektívne narábanie s energiami, ich presun medzi sebou a minimalizácia spotreby energií potrebnej z externých zdrojov sú dôvody, prečo hovoria protagonisti spoločnosti o technológii budúcnosti.

V súčasnom turbulentnom období, kedy ceny elektrickej energie a zemného plynu každým dňom prekonávajú historické maximá a predstavujú čoraz väčšiu finančnú záťaž pri správe budov je každé riešenie, ktoré dokáže priniesť úsporu svojim odberateľom a pritom chrániť životné prostredie vítané.

O tom ako aktívna rekuperácia vzduchu a tepla funguje v praxi nám prezradili v rozhovore zástupcovia spoločnosti ENERGIA REAL, pán Ing. Zdenko Miko, obchodný riaditeľ spoločnosti a pán Ing. Ján Šmelík, projektant a tvorca myšlienky aktívnej rekuperácie tepla z odpadovej vody a z odvetrávaného vzduchu.  

Otázka:

Páni, na čo sa Vaša spoločnosť špecializuje?

Odpoveď:

Vďaka odborníkom z viacerých oblastí sa nám podarilo vyvinúť inovatívnu technológiu aktívnej rekuperácie energie (tepla) z odpadu a z odvetrávaného vzduchu s cieľom radikálneho zníženia spotreby tepla v objektoch. Stručne povedané, vyvinuli sme systém, ktorý ušetrí náklady potrebné na prípravu teplej vody a na vykurovanie. Investícia do jeho inštalácie sa prevádzkovateľom zaručene vráti.

Spoločnosť bola založená v roku 2013 a prvotnou motiváciou na vznik spoločnosti bol záujem priniesť ekologické riešenie, vďaka ktorému by mohli obyvatelia bytových domov napojený na systém centrálneho zásobovania tepla ušetriť na nákladoch. Jadro firmy tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti centrálneho zásobovania tepla, výstavby centrálnych zdrojov tepla a kotolní, ďalej odborníci z oblasti merania a regulácie, rozúčtovania tepla v bytových domoch a taktiež osoby s bohatými skúsenosťami z oblasti rekonštrukcií budov.
 

Otázka:

Pre koho je Vaše technologické riešenie hlavne určené?

Odpoveď:

Predovšetkým ide o vlastníkov bytových domov. Tí, sa v minulosti v snahe o zníženie nákladov za teplo (najdrahšiu položku v prevádzke každej budovy), snažili vo veľkom odpájať od systému centrálneho zásobovania teplom. Pôvodný zdroj nahrádzali predovšetkým domovými kotolňami, ktoré im mali zabezpečiť úsporu nákladov. Ide síce o menej ekologické riešenie, avšak ešte do nedávna bolo vzhľadom na nízke ceny zemného plynu lacnejšie. Zmena legislatívy v období rokov 2013 a 2014 im to však znemožnila. Tí, ktorí sa stihli odpojiť, sa odpojili a ostatní nemali inú možnosť, ako platiť za drahú a neefektívnu dodávku tepla z centrálneho zdroja naďalej. Približne v tom období na nás narazili naši prví zákazníci, ktorým sme ponúkli alternatívne riešenie, ktoré pre nich zachytáva energie (teplo), ktoré si už raz zaplatili v inej podobe (elektrická energia spotrebovaná na chod spotrebičov, biologické teplo, teplo z bežných domácich procesov, ďalšie). Technológiu v tom čase ešte nikto na svete poriadne nevidel, napriek tomu daní obyvatelia zobrali osud do vlastných rúk, požiadali o komerčný úver, technológiu zafinancovali a dnes vďaka cyklickému využívaniu tej istej energie šetria finančné prostriedky.

Od tej doby mala naša spoločnosť možnosť navrhnúť a realizovať energetické riešenia pre množstvo iných typov budov. Či už sú to novostavby, hotely, nemocnice, kúpaliská, plavárne, väznice, školy, priemyselné parky, domovy sociálnych služieb, ale aj verejné a historické budovy. Dnes sme s našimi riešeniami tak ďaleko, že vieme obslúžiť v zásade každého zákazníka. Dokonca sa nám podarilo vyvinúť a spojazdniť univerzálne zariadenie určené pre rodinné domy, ktoré na báze hybridného tepelného čerpadla dokáže efektívne a s veľmi nízkou spotrebou elektriny presúvať energie medzi okolitým vzduchoch, slnkom, zemou aj podzemnou vodou.

Otázka:

Koľko času trvá od prípravy až po samotnú realizáciu Vášho technického riešenia?

Odpoveď:

Od zahájenia prípravných konzultácií, cez projekciu až po samotnú inštaláciu technológie zvyčajne ubehne pol roka. Celková doba však závisí od viacerých skutočností. Podstatné je, že zariadenia dimenzujeme a vyrábame pre každého zákazníka individuálne. Tento prístup sa nám osvedčil a dosahované výsledky počas samotnej prevádzky potvrdzujú, že je správne, ak sa návrh zariadení a ich následná výroba prispôsobuje zákazníkovi a nie zákazník dostupným zariadeniam na trhu. V našom prípade zároveň platí, že dodaním technológie naša práca nekončí. Súčasťou našej práce je nie len návrh a dodávka technológií, ale aj ich následná prevádzka, vzdialený dohľad a servis. Za dosahované úspory a celkové energetické výsledky ponúkame aj zmluvné garancie spojené s prípadnými sankciami v prípade ich nedodržania. Uvedeným spôsobom má náš klient vopred jasnú predstavu, koľko energie a v akej podobe bude z externých, ideálne obnoviteľných zdrojov potrebovať na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a komfortu vnútorného prostredia budovy.

Otázka:

S akými vstupnými a prevádzkovými nákladmi je nutné počítať v prípade Vášho technologického riešenia?

Odpoveď:

Stanoviť predpokladanú sumu pred spracovaním a odsúhlasením energetické konceptu je veľmi hrubý odhad. Navrhovali sme už technológiu za 20 000 EUR, ale máme za sebou aj návrh riešenia v sume milión a viac EUR. Vyjadriť sa vo vzťahu k prevádzkovým nákladom potrebných na chod technológie je už o čosi jednoduchšie. Finančné vyjadrenie závisí od ceny komodity, ktorú naše zariadenia na svoj chod nevyhnutne potrebujú. Máme na mysli elektrickú energiu. Aj tu konečný výsledok závisí od toho kto, z akých zdrojov a za akú cenu elektrickú energiu nakupuje. Je veľký rozdiel, či náš zákazník na chod zariadení využíva elektrickú energiu vyrobenú v mieste spotreby z fotovoltaických panelov alebo všetku energiu nakupuje priamo zo siete. Ani v prípade nákupu elektrickej energie zo sústavy nemajú zákazníci cenu rovnakú. Práve naopak, rozdiely v cenách a podmienkach jednotlivých kontraktov o dodávke elektrickej energie sú v mnohých prípadoch priepastné. Pre lepšiu predstavu čitateľa vieme takmer presne stanoviť, že súčasnú energetickú náročnosť pôvodného zdroja (tepla a chladu) vieme v drvivej väčšine prípadov nahradiť spotrebou elektrickej energie potrebnej na presúvanie energií (tepla/chladu) medzi sebou na úrovni maximálne 1/5 pôvodnej spotreby. Najlepšie to však vystihuje nasledovný veľmi zjednodušený príklad. Ak by teda ročná spotreba tepla za predchádzajúce obdobie bola na úrovni 500 000 (kWh), predpokladáme, že uvedenú spotrebu dokážeme nahradiť spotrebou elektrickej energie, na úrovni do 100 000 (kWh). Teda sme schopní nahradiť spotrebu tepla, spotrebou elektrickej energie na úrovni do 20 % pôvodného množstva tepla.  

Otázka:

Aká je predpokladaná životnosť Vašich zariadení?

Odpoveď:

Ešte pred samotnou výrobou zariadení, informujeme našich zákazníkov o tom,  ktorý komponent a v akom časovom horizonte bude potrebné vymeniť a koľko daná výmena bude približne stáť. Drvivá väčšina komponentov je trvalo udržateľná, bez potreby ich výmeny. Náš zákazník od nás za cenu ročného poplatku dostáva kompletný servis. V rámci tohto balíka je zabezpečený nonstop monitoring, vzdialený dohľad cez náš dispečing, ročný servis bežných opráv, pravidelný výstup vrátane analýz a auditov dosahovaných výsledkov. V duchu dobré sa predáva samo, je našim hlavným cieľom, aby naši zákazníci boli nielen spokojní, ale aby aj vedeli a porozumeli tomu, ako boli úspory dosiahnuté.

 Otázka:

Ako s odstupom času hodnotíte realizácie Vašich ekologických riešení?

Odpoveď:

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nie je potrebné vyrábať. Práve preto je našou prioritou  stavať na presúvaní jednotlivých energií medzi sebou a nie ich vyrábaní. Presun energie z miesta jej výskytu na miesto, kde je daná energia žiadúca, predstavuje spôsob, ako minimalizovať energetickú a ekonomickú náročnosť. Rast cien energií nás núti zamýšľať sa nad alternatívami, ktoré sa nebudú opierať o riešenia postavené na princípoch spaľovania fosílnych palív. Rast cien fosílnych palív, ovplyvnený v nemalej miere rastom cien emisných povoleniek a zvyšujúcim sa tlakom Európskej únie na postupný prechod od fosílnych riešení k ich ekologickým alternatívam predstavuje do budúcna dlhodobý trend. Zvyšujúce sa ceny energií vytvárajú priestor pre inovatívne a ekologické riešenia na trhu za účelom, ktoré by dávali nielen environmentálny zmysel, ale aj ekonomický zmysel. Teší nás, že sa nám podarilo skonštruovať a následne úspešne prevádzkovať riešenie, ktoré spotrebováva minimálne množstvo energie (elektrická energia), využívaním prirodzene sa vyskytujúcich energií v prostredí za účelom minimalizácie spotreby dodatočnej energie. Vďaka takto nastavenej logike vieme s približne pätinovým množstvom energie dosiahnuť požadovaný komfort užívania budovy.

Veľmi pekne ďakujeme za Váš čas na rozhovor.