Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na správne právo II.

Úrad zorganizoval ďalšie školenie pre zamestnancov odboru dohľadu zamerané na oblasť správneho práva, ktoré sa uskutočnilo dňa 06. 05. 2022 v priestoroch úradu. Školenie nadväzuje na vzdelávania zamestnancov odboru dohľadu v téme správneho práva, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.09.2021.

Školiteľom bol sudca najvyššieho správneho súdu prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD., ktorý okrem iného, dlhodobo pôsobí aj na Katedre správneho a environmentálneho práva Univerzity Komenského v Bratislave a má za sebou nielen bohatú vedeckú, ale aj praktickú činnosť v tejto oblasti.

Pán prof. Vačok sa na školení venoval oblastiam ako správne trestanie vo verejnom obstarávaní, odvolanie a odvolacie konania, meritórne rozhodnutia, správne delikty a iné.

Podnetné informácie budú zamestnanci odboru dohľadu využívať pre zefektívnenie svojej pracovnej činnosti.