Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona V.

Úrad pripravil 5. Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“), v ktorej sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu konfliktu záujmov a uzavretia zmluvy.

Gestorom vypracovania tejto analýzy a metodiky je odbor dohľadu. Analýza a metodika je v poradí poslednou z celkových piatich analýz a metodík, ktoré vychádzajú priebežne počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti.

Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje inštitút konfliktu záujmov a uzavretia zmluvy. Analýza a metodika zároveň poukazuje na legislatívu Európskej únie, odborné príspevky Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, praktickú príručku boja proti podvodom a príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Na stiahnutie: Analýza a metodika najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní V.