Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO v spolupráci s OECD pripravil zborníky príkladov dobrej praxe

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD) pripravil zborníky príkladov dobrej praxe na podporu udržateľného a strategického verejného obstarávania.

Vytvorenie metodík vychádza z implementácie národného projektu s názvom „Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku“, konkrétne z aktivity č. 2 „Udržateľné a strategické verejné obstarávanie“.

Zborník o zelenom verejnom obstarávaní sa venuje nákupu tovarov, služieb a stavebných prác ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ak sa bude prihliadať na ich celý životný cyklus. Na základe osobitného záujmu úradu boli vybrané 4 kategórie výrobkov (prenosné a stolové počítače, textil, potraviny a stravovacie služby a budovy), v ktorých sa poukazuje na osvedčené postupy počas celého cyklu verejného obstarávania, a to v rámci podmienok účasti, technických požiadaviek pri opise predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie ponúk a pri podmienkach na plnenie zmluvy, a to vzhľadom na ich potenciálny vplyv na životné prostredie.

Environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní sa týka širokého spektra tém vrátane znečistenia životného prostredia, uhlíkovej stopy, využívania vody, biodiverzity, zmeny klímy, znižovania vyprodukovaného množstva odpadu, obnoviteľných zdrojov energie a obehového hospodárstva.

Na stiahnutie: Zborník príkladov dobrej praxe v zelenom verejnom obstarávaní

Druhý zborník sa zaoberá sociálnymi hľadiskami vo verejnom obstarávaní. Podľa OECD, krajiny strategickým prístupom môžu využiť verejné výdavky na tovary, služby a stavebné práce na podporu cieľov v oblasti sociálnej politiky, bez toho, aby sa znížila hodnota za peniaze. Zborník sa zameriava na päť oblastí sociálnych politík, v ktorých krajiny využívajú verejné obstarávanie na dosiahnutie sociálnych cieľov. Ide o oblasti zamestnanosti, zručností a odbornej prípravy; malé, stredné, mikro podniky a živnostníkov; dostupnosť tovarov, služieb a stavebných prác; udržateľný rozvoj a etické nakupovanie a pracovné podmienky.

Na stiahnutie: Zborník príkladov dobrej praxe v sociálnych aspektoch vo verejnom obstarávaní

Tretí zborník poukazuje na osvedčené postupy vo verejnom obstarávaní inovácií počas celého životného cyklu verejného obstarávania a identifikuje ciele, výsledky a získané skúsenosti v tejto oblasti. Prípadové štúdie poskytujú konkrétne príklady rozhodnutí orgánov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vo využívaní podpory inovácií vo verejnom obstarávaní, ktoré pochádzajú najmä z členských štátov Európskej únie. Zborník sa venuje trom postupom vo verejnom obstarávaní (rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo).

Na stiahnutie: Zborník príkladov dobrej praxe v inováciách vo VO