Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona IV.

Úrad pripravil 4. Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“), v ktorej sa zameral na najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk.

Gestorom vypracovania tejto analýzy a metodiky je odbor dohľadu, ktorý vedie riaditeľ Tomáš Lepieš. Analýza a metodika je v poradí štvrtým vydaním z celkových piatich analýz a metodík, ktoré vychádzajú priebežne počas celého obdobia trvania projektu. Ich cieľom je zjednocovať rozhodovaciu prax, posilňovať profesionalitu zamestnancov úradu, ako aj širokej verejnosti.

Analýza a metodika v štruktúrovanej forme mapuje najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní, vysvetľuje, inštitút opisu predmetu zákazky a vyhodnocovania ponúk. Analýza a metodika zároveň poukazuje na príslušnú rozhodovaciu prax úradu, ako aj Rady úradu.

Na stiahnutie: Analýza a metodika najčastejších porušení zákona IV.