Skip to main content
Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

ÚVO pripravil ďalšiu špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1

Úrad v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku vypracoval ďalšiu špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1, s podtitulom Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelanosti/praxe a Podpora malých a stredných podnikov, mikropodnikov a živnostníkov.

Príručka má za úlohu podchytiť problematiku týkajúcu sa sociálnych hľadísk podporujúcich zamestnanosť, vzdelanosť a prax,  malé a stredné podniky, mikropodniky a živnostníkov, nakoľko aj ich aplikácia v procese verejného obstarávania môže predstavovať efektívny nástroj na podporu tejto vymedzenej skupiny osôb. Príručka obsahuje informácie o sociálnych hľadiskách takým spôsobom, aby umožňovala subjektom, použiť ich vo svojich pripravovaných verejných obstarávaniach. Jednotlivé sociálne hľadiská sú podporené príkladmi z praxe, ktorými sa môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia inšpirovať.

Snahou je nielen zabezpečiť uľahčenie splnenia si zákonom stanovenej kvóty, ale aj vzbudenie pozitívneho záujmu u verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktoré svojim aj iniciatívnym dobrovoľným uplatňovaním sociálneho hľadiska do verejného obstarávania prispejú do budúcna k zlepšovaniu životných podmienok vybraných skupín osôb. 

Na stiahnutie: Špecifická príručka Vybrané sociálne hľadiská časť 1